Giá trị cốt lõi:

  • Quyết tâm hoàn thành mục tiêu/nhiệm vụ
  • Tinh thần chịu trách nhiệm
  • Cầu tiến, khẳng định giá trị bản thân

Phương châm hành động:

  • Quan hệ win – win
  • Tận tâm, nhiệt tình, tôn trọng
  • Đồng tâm hoàn thành mục tiêu chung
  • Tinh thần dân chủ
  • Phát triển không gây hại đến môi trường xã hội.

                                                                                                                                   ( Hình minh họa)